Thesis

NAME-SURNAME

YEAR

MASTER THESIS

ADVISOR

Ferda Özeren

1980

Bir Alt Kültür Olarak Ankara Keçiören Çocuk İslahevi

Prof.Dr. Bozkurt Güvenç

Mehmet Bozkurt

1984

Seçilmiş Altı İlkel Kültürde Yaratılış Efsaneleri ve Bütüncül Yorum Denemesi

Prof.Dr. Bozkurt Güvenç

N. Serpil Altuntek

1985

Türk Toplumunun Çocuk Yetiştirme Geleneğindeki Süreklilik ve Değişmeler

Prof.Dr. Bozkurt Güvenç

Balkı Aydın

1986

Türk Toplumundaki Cinsiyet Farklılaşmasının Bir Grup Üniversiteli Öğrenci Üzerinde İncelenmesi

Prof.Dr. Bozkurt Güvenç

Filiz Doğanay

1988

Yerleşik ve Mevsimlik Olarak Göçen Tarım Toplumlarında Mekan Kullanımı Manavgat- Çeltikçi Yöresi

Prof.Dr. Bozkurt Güvenç

Seza Özbahar

1990

Gümüş Takılar

Prof.Dr. Bozkurt Güvenç

Erkan Arslan

1990

Tarihi ve Sosyal Açıdan Anadolu'da Kurban Olayı

Prof.Dr. Metin Özbek

Yılmaz Selim Erdal

1990

İznik Geç Bizans Dönemi İskeletlerinin Paleopatolojik Açıdan İncelenmesi

Prof.Dr. Metin Özbek

Önder Otçu

1990

İnsanoğlunun Dil Yetisinin Evrimi

Prof. Dr. Metin Özbek 

Füsun Hepdinç

1991

Üniversite öğrencilerinin Dünya Görüşlerinin Bir Grup Üniversiteli Öğrenci Üzerinde İncelenmesi

Prof.Dr. Bozkurt Güvenç

Hasan Hüseyin Erdem

1991

Bir Alt Kültür Örneği Olarak Cezaevi

Prof.Dr. Bozkurt Güvenç

Çiğdem Çakır

1991

Hasta Hekim İlişkilerinde Mecburiyete İlişkin Davranış Tarzları ve Mecburiyeti Etkileyen Faktörler

Prof.Dr. Metin Özbek

Hüseyin Türk

1991

Güneyevler Köyünde Kadının Yeri: Değişme Sürecinde İdeal ve Gerçek Kültür

Prof.Dr. Bozkurt Güvenç

Oğuz Budak

1991

Türkiye'nin Sosyal kültürel Değişme Sürecinde Orhan Asena Tiyatrosu

Prof.Dr. Metin Özbek

Gülfem Uysal

1993

Oylum Höyük Erken Tunç Çağı Çocuklarının Paleodemografik ve Paleopatolojik Açıdan Analizi

Prof.Dr. Metin Özbek

Mikiko Uehara

1993

Ankara'da Yaşayan Kazak Türklerinin Kültürleşme Süreci

Prof.Dr. Bozkurt Güvenç

Şebmen Pala

1994

Güvendik Köyü'nde Kültürel Değişme Süreci

Yrd.Doç.Dr. N. Serpil Altuntek

F. Gülay Aslan Akan

1994

İlkokul Öğrencilerinin Başarı ve Başarısızlıklarında Aile Faktörü

Yrd.Doç.Dr. N. Serpil Altuntek

Son Ea Ahn

1995

Türk Kadının 1876-1942 Yılları Arasında Geçirdiği Sosyal-Kültürel Değişme Sürecinin 3 Türk Romanında İncelenmesi

Yrd.Doç.Dr. Balkı Şafak

Müberra Kahveci

1995

Türk Cumhuriyetlerinden Gelen Üniversiteli Öğrenciler Üzerine Antropometrik Bir Çalışma

Prof.Dr. Metin Özbek

Mustafa Çapar

1996

Kültürel Yabancılaşma Olgusu ve Türkiye'deki Yansımaları

Doç.Dr. N. Serpil Altuntek

Nuran Salar

1996

Meksika Dinindeki Kutsal Dişi İmgeler: Guadalupe Bakiresi

Doç.Dr. N. Serpil Altuntek

Deniz Çetin

1996

Turizmin Alibey (Cunda) Adasında Sosyal Yapıya Etkileri

Doç.Dr. Çağatay Özdemir

Ömür Dilek Erdal

1997

Demre Aziz Nikolaos Kilisesi’nden Çıkarılan İnsan İskelet Kalıntılarının İncelenmesi

Prof. Dr. Metin Özbek

Aksu Bora

1998

Türk Modernleşme Sürecinde Annelik Kimliğinin Kurulması

Doç.Dr. N. Serpil Altuntek

Süreyya  M. Su

1999

İktidar ve Bağdaştırma: Türk Müslümanlığında Sentretik Karakter Üzerine Sosyal Antropolojik Bir Çözümleme Denemesi

Doç.Dr. A. Tayfun Atay

Şükran Çakır

2002

Cumhuriyet Dönemi Kadın Hareketleri ve Ataerkil  Dayanışma

Yrd.Doç.Dr. Balkı Şafak

Jin Heouk Oh

2002

Kore Gazilerinin, Kore ve Kore Savaşı Hakkındaki Kişisel Anıları Üzerine Antropolojij Bir Yaklaşım

Yrd.Doç.Dr.Erhan G. Ersoy

Gökhan Metin

2002

Postmodernizm ve Antropoloji

Yrd.Doç.Dr. Balkı Şafak

Elif Kanca Başokçu

2002

"Ekmek ve Sirk" Ekonomik-Politik Kriz ve Oyunları

Öğr.Gör.Dr. Sibel Özbudun Demirer

Çağdaş Demren

2003

Ataerkillik ve Erkelik Biçimlerinin Karşılıklı İlişkileri ve Etkileşimleri

Yrd.Doç.Dr. Balkı Şafak

Ç. Ceyhan Suvari

2003

Yezidilik Örneğinde Etnisite, Din ve Kimlik İlişkisi

Yrd.Doç.Dr. Suavi Aydın

N. Işıl Demirakın

2004

Türkiye'de Göçmen "Ötekilere" Bakış

Yrd.Doç.Dr. Suavi Aydın

Suat Kardaş

2004

Cumhuriyet in Kültür Devrimi

Yrd.Doç.Dr. Suavi Aydın

Nimet Okan

2004

Ülkücü Kimliğin Milliyetçilik, Etnisite, Irk ve İktidar Kavramları Aracılığıyla Sosyal Antropolojik Bir Değerlendirmesi

Yrd.Doç.Dr. Suavi Aydın

Urungu Akgül

2004

Poşalar Buçuk Milletin Kayıp Kültürü

Doç.Dr. Suavi Aydın

Tuğba Özkan

2004

Türkiye'de Eşcinsellik ve Kaos GL Grubu

Öğr.Gör.Dr. Sibel Özbudun Demirer

Ali Metin Büyükkarakaya

2004

Anadolu Erken Neolitik Toplumlarında Mine Hipoplazilerinin Epidemiyolojik Açıdan İncelenmesi

Doç. Dr. Yılmaz Selim Erdal

H. Sema Çolakoğlu

2005

Ankara'daki Bir Grup Ergenin Kimlik Karmaşası Sorunu ve Popüler Kültürün Bu Soruna Etkileri Üzerine Bir İnceleme

Doç.Dr. N. Serpil Altuntek

Tülin Bozkurt

2005

Poşalar Örneğinde Etnisite ve Toplumsal Cinsiyet İlişkisi

Öğr.Gör.Dr. Sibel Özbudun Demirer

Ayşe Yıldırım

2005

İki Aşiret Arasında Kültürel Rekabet ve Çatışma

Doç.Dr. Suavi Aydın

Perihan Ünlü

2005

Sınıf Bilincinin Oluşumunda Kültürel Dinamiklerin Etkisi: Ankara Serpme Evler Örneği

Yrd.Doç.Dr. Balkı Şafak

Abdurrahman Karataş

2005

Almanya'daki Türkiyeli Göçmenler Özelinde Asimilasyon ve Entegrasyon

Yrd.Doç.Dr.Erhan G. Ersoy

Evrim Yaban

2005

"Irk" Kavramı ve Türkiye'de Biyolojik Antropoloji Çalışmaları

Doç.Dr. Suavi Aydın

Ji Hyun Lee

2005

Türkiye'deki Misyonerlik: Güney Koreli Protestan Misyonerlerinin Faaliyetleri

Öğr.Gör.Dr. Sibel Özbudun Demirer

Elif Başak Altınok

2006

Halay ve Çiftetelli: Kürt Göçü Almış Tatar Köylerinde Etnik Sınırlar

Yrd.Doç.Dr.Erhan G. Ersoy

İlker Çayla

2006

Milliyetçilik: Simgeleri ve Törenleri Cumhuriyetin İlk Dönemi Arasında Bir Karşılaştırma

Öğr.Gör.Dr. Sibel Özbudun Demirer

Zeynep Helvacı

2006

Kültür Tarihinin Yeniden İnşasında Müziğin Rolü: Evrimci ve Difüzyonist Okulların Karşılaştırması

Doç.Dr. N. Serpil Altuntek

Ahmet Arslan

2006

Eğitim ve Sağlık Sektöründe Çalışan Kadınlar Örneğinde Çalışan Kadının Toplumsal Kadın Rolü Algısı Üzerine Bir Araştırma

Öğr.Gör.Dr. Ö. Dilek Erdal

İlker Mustafa İşoğlu

2006

Nusayrilerde İnanç Bağlamında Etnisite ve Toplumsal Cinsiyet İlişkileri

Doç.Dr. Suavi Aydın

Çağrı Eryılmaz

2006

Kültürel Ekofeminizmim Eleştirisi

Yrd.Doç.Dr. Balkı Şafak

Mehmet Bozok

2006

Erkeklik Kimliğinin Sosyokültürel İnşası: Ankara Tepecik Mahallesi Örneği

Yrd.Doç.Dr. Balkı Şafak

Gazi Can

2006

Küçükölçekli Üretimdeki İşçiler Üzerinde Kır Kent İlişkisinin Sosyo- Kültürel Etkileri

Öğr.Gör.Dr. Sibel Özbudun Demirer

Dilek Kızıldağ Soileau

2007

Elif Ana (Maraş-Pazarcık) Ziyareti Üzerine Antropolojik Bir Çözümleme

Öğr.Gör.Dr. Sibel Özbudun Demirer

Necat Keskin

2007

Mardin ve Çevresinde Bir Anlatım Biçimi Olarak Mıtrıplık

Doç.Dr. Suavi Aydın

Murat Metin Kalyoncugil

2007

Toplumsal Dönüşüm Bağlamında Halkevleri

Öğr.Gör.Dr. Sibel Özbudun Demirer

Hakan Burçoğlu

2007

Toplumsal Cinsiyet Sistemi Bağlamında Ortaöğretime Devam Oranlarının İncelenmesi (Muğla İli Kavaklıdere İlçesi Örneği)

Öğr.Gör.Dr. Sibel Özbudun Demirer

Harun Cengiz Karayakupoğlu

2007

Etnik İşbölümünün Oluşumunda İslahiye Örneği

Doç.Dr. Suavi Aydın

Gülbana Çeken

2007

İki İslamcı Kadın Dergisinde "Kadın İmgesi": Kadın ve Aile ile Bizim Aile Dergileri

Öğr.Gör.Dr. Ö. Dilek Erdal

Özge Yıldız

2008

M.Ö. I. Binde Antandros Antik Kentinde Kremasyon: Ölü Gömme Geleneği Açısından İncelenmesi

Doç.Dr. Yılmaz Selim Erdal

S. Yetkin Işık

2008

Yerel ve Evrenselin Sınırında Bir Değer Olarak İşlevsel Okuryazarlık: Cömert Köyü Örneği

Doç.Dr. N. Serpil Altuntek

Ayşe Karınca

2008

Dalkavuk ve Soytarı: Karşılaştırmalı Bir İnceleme

Doç.Dr. Sibel Özbudun Demirer

Mustafa İşlek

2009

Mübadele Sonrası Kapadokya Bölgesinde Yerleşen Mübadillerin Göç Uyarlanmaları: Güzelyurt Örneği

Doç.Dr. Erhan G. Ersoy

Pelin Örten

2009

Adalet Duygusu Açısından İki Farklı Sosyoekonomik Düzeyden Çocuklar Arasında Bir Karşılaştırma

Doç.Dr. N. Serpil Altuntek

Meral Akbaş

2009

Mamak Askeri Cezaevi'nde Bir Kadın Koğuşunda "Kamusal"ı Tartışmak: Bir Sözlü Tarih Çalışması

Doç.Dr. Suavi Aydın

Erdoğan Boz

2010

Çerkes Etnik Kimliğinin Yeniden İnşasında Akrabalık

Doç.Dr. N. Serpil Altuntek

Elif Nimet Özer

2010

Türkiye'de İnsan Ticareti Mağdurları Üzerine Bir Araştırma

Doç.Dr. N. Serpil Altuntek

Şevket Murat Dünşen

2010

"Sınır"ların İhlali: Transgender Kimliklere Yönelik Şiddetin Kurumsal Kaynakları

Doç.Dr. Sibel Özbudun Demirer

Erdal Balsak

2010

Kalkınma Kalkındırıyor mu? Diyarbakır ve Meksika-Tierra Blanca Örnekleri

Doç. Dr. Sibel Özbudun Demirer

Özgül Erol Tamur

2010

Göç ve Toplumsal Cinsiyet: Kemalpaşa'da Gecekondulu Kadınların Göç Deneyimi

Yrd.Doç.Dr. Balkı Şafak

Erdinç Kineşçi

2010

Nusayri Kimliğinin Oluşumunda Siyasal Katılım, Tercihlerin Etkisi ve Partilerin Rolü: Hatay Örneği

Doç.Dr. Sibel Özbudun Demirer

Süreyya Özbek

2010

Kıbrıs Türk Toplumunda Sosyal, Ekonomik ve Siyasal Dönüşümlerin Manilerde İrdelenmesi

Doç.Dr. Sibel Özbudun Demirer

NAME - SURNAME

YEAR

PhD THESIS

ADVISOR

Akile Gürsoy

1980

Ankara Kentinde Bir Grup İşçi Kadının Kentlileşme ve Çalışma Sorunları

Prof.Dr. Bozkurt Güvenç

N. Serpil Altuntek

1989

Van Yöresinde Amca Kızı-Amca Oğlu Evliliği-Yapısal-İşlevsel Bir İnceleme

Prof.Dr. Bozkurt Güvenç

Suavi Aydın

1990

Kültür Kimlik Modelleri Açısından Türk Tarih Yazımı

Prof.Dr. Metin Özbek

Balkı Aydın Şafak

1992

Ankara'nın İki Köyünde Örgün Eğitim ve Modernleşme

Prof.Dr. Bozkurt Güvenç

Zerrin Gösterişli Tandoğan

1992

Kültüraşırı Ortam Bağlamında Etnosantrizm Sorunu

Prof.Dr. Bozkurt Güvenç

İsmail Engin

1993

Akçaeniş Tahtacılarında Dinin ve Dini Örgütlenmenin Günlük Yaşama Etkisi

Prof.Dr. Bozkurt Güvenç

Erhan Gürsel Ersoy

1993

Sosyokültürel Değişme Sürecinde Hemşin'de Yaylacılık

Prof.Dr. Metin Özbek

İzzet Duyar

1994

12-17 Yaşlarındaki Türk Çocuklarının Büyüme Standartları

Prof.Dr. Metin Özbek

A. Tayfun Atay

1995

Naqshbandi Sufis In A Western Setting

Prof. Dr. Bozkurt Güvenç

Sibel Özbudun

1995

Ayinden Törene: Siyasal İktidarın Kamusallaşması Sürecinde Törenlerin İşlevleri

Yrd.Doç.Dr. Balkı Şafak

Yılmaz Selim Erdal

1996

İznik Geç Bizans Dönemi İnsanlarının Çene ve Dişlerinin Antropolojik Açıdan İncelenmesi

Prof.Dr. Metin Özbek

Suavi Aydın

1997

Kültür-Kimlik Modelleri Açısından Türk Tarih Yazımı

Prof.Dr. Metin Özbek

Hanife Aliefendioğlu

2000

Bir Kamusal Alan Olarak Akçakoca Köylü Pazarı ve Pazarcı Kadınlar

Yrd.Doç.Dr. Balkı Şafak

Gülfem Uysal

2000

Tibialardaki Fizyolojik Stres Gösretgeleri Üzerine Epidemiyolojik Bir Araştırma

Prof.Dr. Metin Özbek

Sibel Özbudun

2001

Hermes'ten İdris'e Bir Dinsel Geleneğin Dönüşüm Dinamikleri

Yrd.Doç.Dr. Balkı Şafak

Güven Mengü

2002

Hominidlerde Sese Dayalı İletişim Sisteminin Evrimi

Prof.Dr. Metin Özbek

Ömür Dilek Erdal

2004

Eklem Hastalıklarının Yaşam Biçimiyle İlişkisi: Eski Anadolu Toplulukları Örneği

Prof. Dr. Metin Özbek

Serpil Eroğlu

2004

Anadolu'da Bazı Eski İnsan Topluluklarında Biyolojik Uzaklıkların Belirlenmesi

Doç.Dr. Yılmaz Selim Erdal

Mustafa Çapar

2005

Türk Ulusal Eğitim Sisteminde Öteki ve Ötekiye Yaklaşım

Doç.Dr. Suavi Aydın

F. Gülay Akan

2005

Anadolu'da Neolitik Dönemden Günümüze Uzun Kemiklerin Boyutları ve İskelet Kütleviliğinin Değerlendirilmesi

Prof.Dr. Metin Özbek

Başak Boz

2007

Dişlerde Mikro Aşınma Tekniğinin Beslenme Alışkanlıklarını Belirlemedeki Yeri: Eski Anadolu Toplumlarından Örnekler

Prof.Dr. Metin Özbek

Derya Atamtürk

2008

Yetişkin Kadın ve Erkeklerde Vücut Ağırlığının Tahmini Üzerine Adli Antropolojik Bir Araştırma

Prof.Dr. Metin Özbek

Çağdaş Demren

2008

Kahvehane Erkekliği: Ankara'da Bir Gecekondu Mahallesi Örneği

Yrd.Doç.Dr. Balkı Şafak

Ecevit Barış Özener

2008

Ağır Çalışma Koşullarının ve Sosyoekonomik Etmenlerin Vücut Simetrisi Üzerine Etkisi

Prof.Dr. Metin Özbek

Nilüfer Korkmaz Yaylagül

2009

Gecekondudan Apartmana Geçiş Sürecinde Kültürel Dönüşüm: Ankara Şentepe ve Birlik Mahallesi Örneğinin Bourdieucu Bir Çözümleme Denemesi

Doç.Dr. N. Serpil Altuntek

Kameray Özdemir

2009

İkiztepe Tunç Çağı Topluluğunda Element Analiziyle Beslenme Yapısının Belirlenmesi

Doç.Dr. Yılmaz Selim Erdal

Çakır Ceyhan Suvari

2009

Dinsel Geleneğin Etnisite İnşasında Oynadığı Rol: Malakanizm Örneği

Doç.Dr. Suavi Aydın

Elif Kanca Başokçu

2009

Masalın Toplumsal İşlevi: Bir Göstergebilimsel Sembolik Analiz

Doç.Dr. N. Serpil Altuntek

Kadriye Şahin

2010

Dini Kimliğin İnşasında Kutsal ve Tabu Olan Yiyecek ve İçeceklerin İşlevleri: Antakya Örneği

Doç.Dr. Erhan G. Ersoy

Ali Metin Büyükkarakaya

2011

Eski İnsan topluluklarında Stres Göstergelerinin İncelenmesi: İkiztepe ve Tasmasor Örnekleri

Prof.Dr. Yılmaz Selim Erdal